Chi tiết về Tác giả

Dung, Trần Thị Lan Nguyen Khuyen High School, Nam Dinh City