Chi tiết về Tác giả

Dung, Phạm Thùy Nguyen Khuyen High School, Nam Dinh City