Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Mai TNU - University of Education

  • T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
    TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
    Tóm tắt  PDF