Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Lê Huy Thai Nguyen University of Education

  • T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
    SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO TRẠM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12
    Tóm tắt  PDF