Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 205, S. 12

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“ĐỊA GIỚI LONG AN” TỪ NĂM 1859 ĐẾN NĂM 1875

Nguyễn Minh Đảo

Tóm tắt


Bài viết tập trung nghiên cứu về những thay đổi địa giới Long An buổi đầu Pháp thuộc, khái quát phần nào diện mạo địa giới Long An ngày nay dưới sự cai trị của thực dân Pháp. Qua đó, cho ta cái nhìn rõ nét hơn về chính sách cai trị của người Pháp mà điển hình là việc phân chia địa giới để tổ chức bộ máy cai trị một cách bài bản. Bài viết còn là nguồn tư liệu bổ sung cho Lịch sử địa phương Long An trong giai đoạn Pháp thuộc phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, biên soạn Lịch sử địa phương cũng như nghiên cứu về Long An thời Pháp thuộc dưới khía cạnh địa giới.


Toàn văn: PDF