Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA LOÀI ẾCH CÂY ĐẦU TO Polypedates megacephalus Hallowell, 1861 Ở TỈNH LAI CHÂU

Hoàng Văn Ngoc

Tóm tắt


Dựa vào kết quả phân tích thành phần thức ăn từ 68 mẫu dạ dày của loài Ếch cây đầu to (Polypedates megacephalus) thu ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, chúng tôi đã ghi nhận 172 mẫu thức ăn thuộc 13 loại khác nhau. Loại thức ăn được ghi nhận nhiều nhất là Orthoptera với tần số bắt gặp 32 lần (chiếm 34,04%), tiếp theo là Isoptera với 15 lần (15,96%), Araneae 7 lần (7,45%). Các loại thức ăn quan trọng của loài P. megacephalus là: Orthoptera (với chỉ số quan trong Ix = 41,67%), Isoptera (22,51%), Araneae (8,85%), Insecta larva (4,47%) và Coleoptera (3,17%). Thành phần thức ăn ở các cá thể đực (10 loại) kém đa dạng hơn so với các cá thể cái (11 loại), cả hai nhóm đều sử dụng nhiều các loại thức ăn như: Orthoptera, Isoptera, Coleoptera và Araneae.


Toàn văn: PDF