Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH HÓA TƯƠNG ĐỒNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHÁM PHÁ THUỐC

Lê Anh Vũ, Phan Thị Cẩm Quyên, Nguyễn Thúy Hương

Tóm tắt


Một trong những mục tiêu chính của sinh học cấu trúc bao gồm xác định sự thành lập phức hợp protein - phối tử mà là cơ sở cho hầu hết các quá trình sinh học. Tuy nhiên, sự thiếu dữ liệu về cấu trúc 3D đã hạn chế những nghiên cứu về các đặc tính tương tác này. Hiện nay, với sự gia tăng các phần mềm/công cụ mô hình hóa và số lượng cấu trúc protein đã biết, mô hình hóa tương đồng đang nhanh chóng trở thành phương pháp được lựa chọn để có được cấu trúc 3D của protein. Mô hình hóa tương đồng là phương pháp dự đoán cấu trúc 3D của protein từ trình tự acid amin của nó dựa trên một khuôn mẫu đã biết. Do đó, trong trường hợp không có dữ liệu thực nghiệm, mô hình hóa hiện là phương pháp đáng tin cậy nhất để có được thông tin cấu trúc của protein quan tâm. Những tiến bộ gần đây trong mô hình hóa tương đồng, đặc biệt là phát hiện và căn chỉnh các trình tự với cấu trúc khuôn mẫu, mô hình hóa các điểm loop và chuỗi bên, cũng như kiểm tra độ chính xác của mô hình đã góp phần dự đoán cấu trúc protein chính xác hơn. Tổng quan này mô tả các đặc điểm và vai trò của mô hình hóa tương đồng trong việc dự đoán cấu trúc 3D protein. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề cập những phát triển hiện tại và các ứng dụng tiềm năng của lĩnh vực này trong thiết kế và khám phá thuốc hiện đại.

Toàn văn: PDF