Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG MÔ HÌNH RUỒI GIẤM (Drosophila melanogaster) ĐỂ NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA

Tran Thanh Men

Tóm tắt


Sử dụng ruồi giấm (Drosophila melanogaster) trong nghiên cứu dược liệu có hoạt tính kháng oxy hóa có nhiều đểm thuận lợi như: bộ gene đã được giải mã hoàn toàn, có 75% các gen gây bệnh trên người được tìm thấy có trong ruồi giấm, vòng đời ngắn, dễ nuôi giữ, … Kết quả nghiên cứu đã chứng minh ruồi giấm đực CS (Canton S) được nuôi trong điều kiện có bổ sung D-Galactose lão hóa nhanh và có tuổi thọ trung bình, tuổi thọ tối đa ngắn hơn so với ruồi giấm được nuôi trong thức ăn tiêu chuấn. Các gene có vai trò tổng hợp các enzyme kháng oxy hóa có trong ruồi giấm như Sod1, Cat và Rpn11 tăng biểu hiện khi được nuôi giữ trong thức ăn có D-Galactose. Ruồi giấm được nuôi giữ trong điều kiện có H2O2 chết nhanh hơn so với đối chứng không sử dụng H2O2. Ruồi giấm được nuôi trong thức ăn có bổ sung acid gallic có khả năng kháng oxy hóa tốt hơn so với đối chứng. Từ đó cho thấy, D-Galactose và H2O2 có thể được sử dụng như là tác chất trong nghiên cứu dược liệu có hoạt tính kháng oxy hóa in vivo.


Toàn văn: PDF