Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN THỰC VẬT MANG GEN MÃ HÓA PROTEIN DREB7 CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thanh Kim Hường, Vì Thị Xuân Thủy, Chu Hoàng Mậu

Tóm tắt


Đậu tương là loại cây trồng nhạy cảm với các stress phi sinh học và thuộc nhóm cây chống chịu kém, do vậy vấn đề đặt ra là ứng dụng công nghệ nào để tăng cường khả năng chống chịu các stress của cây đậu tương trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Protein dehydration-responsive element binding (DREB) là nhân tố phiên mã kích hoạt các gen liên quan đến tính chống chịu các stress phi sinh học của cây đậu tương. Việc tăng cường biểu hiện gen DREB sẽ làm tăng hoạt động phiên mã của các gen chức năng và nâng cao khả năng chống chịu các stress của cây đậu tương. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả thiết kế vector chuyển gen thực vật pBI121_GmDREB7 để biến nạp vào cây đậu tương nhằm tạo dòng chuyển gen có khả năng chống chịu các stress của môi trường. Gen GmDREB7 được tổng hợp nhân tạo có 609 bp, gồm vùng mã hóa, đoạn nucleotide chứa vị trí cắt của cặp enzyme giới hạn XbaI/ SacI, trình tự mã hóa peptid kháng nguyên cmyc. Hoạt động của vector chuyển gen pBI121_GmDREB7 được đánh giá trên cây thuốc lá thông qua phân tích PCR và RT-PCR.

 

 


Toàn văn: PDF