Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG CÂY RAU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE TẠI VÙNG TRỒNG RAU HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI

Võ Hữu Công

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá tích lũy kim loại nặng trong đất, nước và rau sử dụng các nguồn nước tưới khác nhau và rủi ro sức khỏe đối với cây rau vùng trồng chuyên canh huyện Phú Xuyên. Phân tích hàm lượng kim loại nặng được thực hiện đối với Arsen (As) trong các nguồn nước tưới, đất trồng rau và cây rau chính. Kết quả kiểm kê nguồn nước tưới cho thấy hoạt động trồng rau sử dụng nước tưới từ sông Nhuệ, nguồn tích trữ, ao hồ, và giếng khoan. Nồng độ As trong các mẫu nước đo được từ 1,90-17,43 µg/L. Tuy nồng độ As vẫn nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN39/2011/BTNMT về tiêu chuẩn nước tưới tiêu nhưng cao hơn 1,74 lần so với tiêu chuẩn của WHO (10 µg/L). Hàm lượng As trong mẫu đất trồng Cải dưa, Bắp cải, Xà lách biến động từ 0,031-0,159 mg/kg. Hàm lượng As tích luỹ trong 3 loại rau trên biến động từ 0,02-0,04 mg/kg. Kết quả đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe (HRI) và chỉ số nguy cơ mục tiêu (THQ) cho thấy vùng trồng rau xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội hiện tại ở ngưỡng an toàn.

Toàn văn: PDF