Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ PHẨM NPK TỚI SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.)

Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Bích Ngọc, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Mận, Nguyễn Phương Quý, Trần Trung Kiên, Bùi Thị Hải Yến

Tóm tắt


Dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng, sinh lí của thực vật. Công trình này hướng tới nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm NPK tới sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lí của cây lan Dendrobium lùn (Dendrobium sp.). Trong nghiên cứu này, các chế phẩm NPK khác nhau được phun qua lá gồm các công thức thí nghiệm CT1 (10:30:10), CT2 (10:10:30), CT3 (6:30:30), CT4 (10:30:30). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cả bốn chế phẩm NPK đều có tác động tích cực đối với sinh trưởng chiều cao thân, chiều dài và chiều rộng lá. Đồng thời, hàm lượng chất kho trong cây lan Dendrobium lùn cũng cao hơn ở các công thức có xử lí chế phẩm NPK so với ở công thức đối chứng. Bên cạnh đó, sự tăng hàm lượng chlorophyll a, chlorophyll b, chlorophyll tổng số và carotenoid trong lá cũng được quan sát ở cây lan Dendrobium lùn được xử lí NPK so với ở cây không được xử lí. Trong đó, chế phẩm NPK=10:30:30 có tác động tích cực nhất tới sinh trưởng, hàm lượng chất khô và hàm lượng sắc tố quang hợp của cây lan Dendrobium lùn. Kết quả nghiên cứu này gợi ý chế phẩm NPK=10:30:30 có thể được sử dụng trong sản xuất phong lan Dendrobium lùn.


Toàn văn: PDF