Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI VÀ CÔN TRÙNG NGOẠI LAI Ở XÃ HOÀNG HOA THÁM, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG

Bùi Minh Hồng, Nguyễn Thanh Vân, Lê Trung Dũng

Tóm tắt


Điều tra thành phần loài của côn trùng và côn trùng ngoại lai trên các cây trồng nông, lâm nghiệp và sản phẩm nông nghiệp tại Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, Hải Dương, đã xác định được 50 loài thuộc 26 họ, 7 bộ: Bộ cánh vảy có số lượng loài nhiều nhất với 17 loài, chiếm tỷ lệ 24,00%, các bộ khác sắp xếp lần lượt như sau:  bộ cánh cứng có số lượng loài là 10, chiếm tỷ lệ 20,00%; bộ cánh đều có số lượng loài là 8, chiếm tỷ lệ 16,00%; bộ cánh nửa có số lượng 6 loài, chiếm tỷ lệ 12,00 %; bộ cánh thẳng có số lượng 5 loài, chiếm tỷ lệ 10,00 %; bộ cánh tơ và bộ hai cánh có số lượng loài như nhau là 2, chiếm tỷ lệ 4,00%.

            Bộ cánh vảy có số lượng nhiều nhất là 10 họ, chiếm tỷ lệ 38,46%; bộ cánh cứng  có 6 họ, chiếm tỷ lệ 23,08%; bộ cánh nửa có 4 họ, chiếm tỷ lệ 15,38 %, bộ cánh đều có 3 họ, chiếm tỷ lệ 11,54 %; bộ cánh tơ, bộ cánh thẳng và bộ hai cánh có số lượng thấp nhất là 1 họ chiếm tỷ lệ 3,85%.   

Hai loài sâu quy (Zophobas morio) và sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) là côn trùng ngoại lai xuất hiện trên cây ngô và sản phẩm nông nghiệp

Toàn văn: PDF