Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẾ ĐỘ TƯỚI VÀ DIỄN BIẾN HÀM LƯỢNG PHỐT PHO DỄ TIÊU TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA

Quyền Thị Dung

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của hai chế độ tưới (ngập thường xuyên - NTX và tiết kiệm nước - TKN) đến hàm lượng phốt pho dễ tiêu (Pdt) trong đất trồng lúa. Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2016 trên đất phù sa trung tính ít chua không được bồi hàng năm ở xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Tưới TKN tác động mạnh đến giá trị Eh nhưng ít tác động đến pH, làm giảm hàm lượng Pdt trong đất khu vực nghiên cứu. Tưới TKN làm giảm hàm lượng Pdt ở giai đoạn rút nước phơi đất trong khi hàm lượng Pdt luôn tăng ở chế độ tưới NTX. Tuy nhiên, trước khi kết thúc thí nghiệm công thức tưới TKN có hàm lượng Pdt (đạt 7,56 mg/100g đất) tương đương so với hàm lượng Pdt tại công thức tưới NTX (7,94 mg/100g đất).


Toàn văn: PDF