Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT (Citrus Unshiu Marc) TẠI BẮC KẠN VÀ THÁI NGUYÊN

Nguyễn Minh Tuấn, Luân Thị Đẹp, Hà Minh Tuân, Hứa Thị Toàn, Nguyễn Khánh Phượng

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trên giống quýt ngọt không hạt (Citrus Unshiu Marc) trong  năm 2017 và 2018 tại Thái Nguyên và Bắc Kạn nhằm đánh giá khả năng thích ứng của giống tại vùng nghiên cứu. Thí nghiệm gồm 2 công thức được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy giống quýt ngọt không hạt có đặc điểm hình thái, thời gian sinh trưởng lộc không khác biệt nhiều so với giống quýt địa phương của Bắc Kạn và Thái Nguyên. Giống quýt ngọt không hạt có thời gian thu hoạch quả vào tháng 9, sớm hơn so với giống địa phương 2 tháng và có đặc điểm quả ổn định với đặc tính quý của giống là không có hạt, độ ngọt cao hơn so với giống quýt địa phương vùng nghiên cứu.

Toàn văn: PDF