Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẪN LIỆU VỀ CÔN TRÙNG NƯỚC Ở SUỐI SÉO MÝ TỶ VÀ SUỐI NẬM CANG THUỘC VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM

Nguyễn Văn Hiếu, Đinh Thị Hải Yến

Tóm tắt


Kết quả phân tích mẫu vật côn trùng nước thu được tại 6 điểm nghiên cứu khác nhau bằng lưới Surber (kích thước mắt lưới 250 μm, diện tích thu mẫu 0,1 m2) với mẫu định lượng và vợt tay, vợt ao với mẫu định tính ở suối Séo Mý Tỷ và suối Nậm Cang thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai trong đợt thu mẫu tháng 01/2018 và tháng 8/2018 đã xác định được 141 loài thuộc 108 giống và 50 họ của 9 bộ côn trùng nước. Trong đó bộ Phù du có số lượng loài lớn nhất với 64 loài, tiếp theo là bộ Cánh lông với 32 loài, bộ Hai cánh có 13 loài, bộ Cánh cứng có 10 loài, bộ Cánh úp có 8 loài, bộ Chuồn chuồn có 7 loài, bộ Cánh nửa có 4 loài. Hai bộ Cánh vảy và Cánh rộng có số lượng loài ít nhất, mỗi bộ lần lượt là 1 và 2 loài. Các kết quả phân tích định lượng cũng như các nhóm dinh dưỡng chức năng cũng được trình bày trong nghiên cứu này.