Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH TÍNH ĐẶC THÙ TRONG CẤU TRÚC CỦA TIỂU PHẦN NUCLEAR FACTOR-YA Ở CÂY HỌ ĐẬU

Chu Đức Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Phạm Phương Thu, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Thị Xuân, La Việt Hồng

Tóm tắt


Họ Đậu là nhóm cây trồng có vai trò thiết yếu trong canh tác nông nghiệp bền vững. Cho đến nay, cơ chế đáp ứng bất lợi liên quan đến vai trò của nhân tố phiên mã Nuclear factor - Y (NF-Y) ở nhóm cây này vẫn chưa được mô tả rõ ràng. Trong nghiên cứu này, tiểu phần NF-YA đã được phân tích ở 6 loài cây họ Đậu, bao gồm đậu tương (Glycine max), đậu gà (Cicer arietinum), đậu cô ve (Phaseolus vulgaris), cỏ linh lăng (Medicago truncatula). lạc (Arachis hypogaea) và đậu xanh (Vigna radiata). Kết quả đã xác định được 7 gen mã hóa NF-YA ở lạc và 8 gen NF-YA ở đậu xanh. Với những dữ liệu trước đây, có thể thấy rằng họ NF-YA ở các cây họ Đậu là họ đa gen với số lượng gen thành viên đa dạng. Các gen NF-YA ở cây họ Đậu có chứa từ 4 - 7 exon, đa số các gen đều được cấu trúc bởi 5 exon và 4 intron. Tiếp theo, các NF-YA ở cây họ Đậu có kích thước khá đa dạng, chủ yếu > 300 axít amin và có tính bazơ. Kết quả phân tích tương quan trên cây phân loại cho thấy, vai trò của các gen NF-YA thuộc nhánh i của phân nhóm 1a.1 và phân nhóm 1b có thể liên quan đến sự phát triển nốt sần, trong khi các gen còn lại ở nhánh ii của phân nhóm 1a.1, phân nhóm 1a.2 và phân nhóm 2a có thể tham gia vào quá trình ở các cơ quan quang hợp trên mặt đất như thân, hạt, lá và hoa. Nghiên cứu này đã cung cấp những dẫn liệu quan trọng định hướng cho các phân tích chức năng gen tiếp theo.

Toàn văn: PDF