Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẬC KHÔNG ĐIỂM CỦA WRONSKIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH P-ADIC

Nguyễn Thị Ngân, Hà Trần Phương, Padaphet Inthavichit

Tóm tắt


Cho fo,..., fn là các hàm chỉnh hình độc lập tuyến tính...

Toàn văn: PDF