Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HIỆN TƯỢNG ĐÀN HỒI SAU BIẾN DẠNG DẺO KHI TẠO HÌNH CHỮ U CHO TẤM VẬT LIỆU DP590

Nguyễn Đức Toàn, Vương Gia Hải

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, để dự đoán hiện tượng đàn hồi sau biến dạng dẻo khi tạo hình biên dạng chữ U cho vật liệu tấm có độ cứng cao DP590, ba mô hình cứng hóa vật liệu: mô hình cứng hóa đẳng hướng, cứng hóa động học và cứng hóa kết hợp đã được đưa vào phần mềm mô phỏng FEM để dự đoán và so sánh quá trình kéo nén đồng trục cho tấm vật mẫu. Cả 3 mô hình sau đó đã được sử dụng để mô phỏng hiện tượng đàn hồi sau biến dạng dẻo cho chí tiết hình chữ U. Để mô tả quá trình này, kết quả biến dạng của hình chữ U từ mô phỏng trong môi trường động lực học (Abaqus/Explicit) sẽ được lấy làm đầu vào cho môi trường tĩnh học (Abaqus/Standard) và cho ra được kết quả dự báo sau biến dạng đàn-dẻo. Kết quả mô phỏng cho thấy quy luật cứng hóa đẳng hướng và cứng động học hồ sơ U dự báo không chính xác so với mô hình thực nghiệm qua các thông số đo đạc. Trong khi đó, dự đoán của luật cứng hóa kết hợp là phù hợp hơn cả khi so sánh với kết quả thực nghiệm. Nghiên cứu cũng xác định được mức độ ảnh hưởng của các tham số tạo hình như: bán kính góc lượn của khuôn trên, khuôn dưới và lực kẹp đến các kết quả đo đạc sau khi tạo hình chữ U để từ đó chọn được bộ tham số phù hợp cho kết quả đàn hồi sau biến dạng dẻo là nhỏ nhất thông qua thực nghiệm Taguchi và phân tích phương sai ANOVA.


Toàn văn: PDF