Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VỀ SỰ TỒN TẠI HAI NGHIỆM KHÔNG TẦM THƯỜNG CHO BÀI TOÁN DIRICHLET CHỨA TOÁN TỬ p-LAPLACE THỨ

Phạm Thị Thủy, Vũ Thanh Tuyết

Tóm tắt


Bài báo này chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại nghiệm yếu cho bài toán biên Dirichlet chứa toán tử không địa phương...

Toàn văn: PDF