Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH VÙNG NGẬP LỤT THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH HEC 6 TÍNH TOÁN BỒI LẮNG VÀ NƯỚC DỀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THÁC GIỀNG 1,2

Ngô Trà Mai

Tóm tắt


Công trình Thủy điện Thác giềng (TĐTG 1 &2) khi hoạt động sẽ sản xuất khoảng 24 triệu KWh điện/năm, bổ sung đáng kể nguồn năng lượng cho điện lưới Quốc gia. Dựa trên quy mô, công suất Công trình; điều kiện tự nhiên khu vực, bài báo áp dụng mô hình Hec 6 để tính toán bồi lắng và xác định vùng ảnh hưởng do nước dềnh làm cơ cở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kết quả tính toán chỉ ra rằng: (1) Sau 50 năm tổng dung tích bồi lắng của hồ chứa TĐTG 1 là 1,317 triệu m3 chiếm 37,1% dung tích hữu ích; TĐTG 2 là 0,242 triệu m3 chiếm 43,1%. (2) Khi xảy ra lũ thiết kế và lũ kiểm tra đối với TĐTG 1 thì nước dềnh gây ngập lụt cho 5 nhà tạm và 1,163ha  rừng sản xuất và đất trồng trọt; Đối với mức nước dềnh có cao độ từ 96,57 – 103,56m của TĐTG 2 gây ngập úng 14,31ha trong đó có 12,05ha đất rừng sản xuất và 2,26ha đất trồng cây lâu năm.

Toàn văn: PDF