Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI GẦN ĐÚNG BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH NỬA VÔ HẠN SỬ DỤNG LƯỚI TỰA ĐỀU

Trần Đình Hùng, Bùi Thế Hùng, Lê Quang Ninh

Tóm tắt


Một số nhà toán học Nga gần đây đã đề xuất một cách xử lý mới, sử dụng lưới tính toán tựa đều giải các bài toán trong miền vô hạn. Phương pháp này dựa trên việc biến đổi tọa độ, ánh xạ miền không giới nội tới miền giới nội. Theo lưới tựa đều, điều kiện biên tại vô cùng được xử lý một cách dễ dàng. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng lưới tính toán tựa đều giải gần đúng bài toán truyền nhiệt trong thanh nửa vô hạn. Chúng tôi cũng đưa ra các ví dụ minh họa cho hiệu quả của phương pháp.

Toàn văn: PDF