Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CẢI TIẾN KIẾN TRÚC MẠNG YOLO CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG LOGO

Lê Đình Nghiệp

Tóm tắt


Ngày nay, logo không những được xem là thương hiệu gắn liền với doanh nghiệp mà còn có nhiều ý nghĩa khác. Vì vậy, nhận dạng logo là bài toán rất được quan tâm. Bài báo này trình bày một phương pháp nhận dạng logo dựa trên kiến trúc mạng học sâu. Thay vì sử dụng tiếp cận kiểu RCNN hoặc biến thể FRCNN, chúng tôi đã cải tiến mạng học sâu Yolo để dò tìm vùng logo đồng thời với nhận dạng logo trong ảnh mầu đầu vào.Kết quả thực nghiệm với mẫu tập flickrlogo47 cho thấy phương pháp đề xuất đạt được độ chính xác cao. Hơn nữa, phương pháp đề xuất đơn giản, hiệu quả và có thời gian thực hiện nhanh, phù hợp với các hệ thống nhận dạng logo yêu cầu tính thời gian thực.

Toàn văn: PDF