Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KỸ THUẬT CHATBOT ỨNG DỤNG HỆ CHUYÊN GIA CHO BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ ĐỘNG

Nguyễn Thị Bích Điệp

Tóm tắt


Chatbot là một ứng dụng hỗ trợ tương tác trong rất nhiều lĩnh vực như công nghệ, y tế, kinh doanh, v.v... Chatbot ngày càng được sử dụng đặc biệt cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Các chatbot y tế là những hệ thống trí tuệ nhân tạo rất hữu ích trong vấn đề hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Bài báo này trình bày một phương pháp xây dựng hệ chuyên gia với cơ sở tri thức là tri thức chuyên gia về một số bệnh nhiệt đới. Từ đó dùng kỹ thuật lập trình xây dựng một chatbot sử dụng hệ chuyên gia để chẩn đoán bệnh tự động

Toàn văn: PDF