Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG CONG GIỚI HẠN TẠO HÌNH CHO VẬT LIỆU SPCC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠ ĐỒ VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG

Nguyễn Đức Toàn, Luyện Thế Thạnh, Bành Tiến Long

Tóm tắt


Trong lĩnh vực gia công biến dạng tạo hình kim loại tấm, đặc biệt trong các nghiên cứu về đường cong giới hạn tạo hình (FLC) của vật liệu, cần phải nói tới tiêu chí lực tối đa được sửa đổi (MMFC) do Hora và đồng nghiệp đề xuất. Mô hình này đã được sử dụng rộng rãi để ước tính (FLC) dựa trên lý thuyết theo luaath cứng hóa đường cong chảy dẻo (ứng suất-biến dạng) của kim loại tấm. Dựa trên tiêu chí này, một phương pháp họa đồ đã được trình bày trong nghiên cứu Kim – Tuan nhằm đơn giản hóa việc đánh giá đường cong giới hạn hình (FLC) của kim loại tấm. Nghiên cứu này trình bày một ứng dụng của phương pháp họa đồ để ước tính đường cong giới hạn hình thành (FLC) của vật liệu thép SPCC thường được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Để chứng minh tính khả thi của phương pháp họa đồ, giới hạn tạo hình (FLC) được ước tính và dự báo từ phương pháp này đã được đưa vào mô phỏng số bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để dự đoán chiều cao rách của quá trình dập chi tiết cốc lọc nhiên liệu và so sánh với dữ liệu thực nghiệm tương ứng. Kết quả so sánh đã chứng minh được sự đồng thuận cao giữa mô phỏng và thực nghiệm.

Toàn văn: PDF