Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN NỀN TẢNG ANDROID

Nguyễn Thị Dung, Lê Hoàng Hiệp, Dương Thị Quy

Tóm tắt


Hiện nay khí hậu toàn cầu đã...

Toàn văn: PDF