Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT DÒNG VÀO VAN CẤP KHÍ TRONG HỆ THỐNG THẢI TRO BAY NHIỆT ĐIỆN THÔNG QUA SỬ DỤNG CFD

Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Hữu Lương, Ngô Văn Hệ

Tóm tắt


Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu khảo sát đặc tính dòng vào qua van cấp khí trong hệ thống thải tro bay nhà máy nhiệt điện thông qua sử dụng công cụ tính mô phỏng số CFD. Hệ thống thải tro bay được thiết kế bao gồm các hệ thống tách lọc gom tro bay, theo đó tro bay được thu gom dần và được vận chuyển theo một hệ thống đường ống vận tro bay về silo chứa tro bay. Hệ thống đường ống vận chuyển tro bay được thiết kế, làm việc dựa trên nguyên lý hút chân không, sử dụng bơm chân không để tạo ra áp suất chân không, theo đó tro bay sẽ được vận chuyển về silo tro bay. Thiết bị van cấp khí được lắp đặt tại đầu các hệ thống ống nhánh gom tro, đây là cửa vào cho dòng khí cấp cho hệ thống đường ống vận chuyển tro bay. Nghiên cứu dòng vào qua van cấp khí là cơ sở cần thiết để tính toán tốc độ dòng tro bay, lưu lượng tro bay, áp suất cần thiết để vận chuyển dòng tro bay và tính toán độ bền cho van ống trong hệ thống.

Toàn văn: PDF