Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH HOÁ MẠCH TỪ BÀI TOÁN 1D ĐẾN 3D BẰNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN NHỎ HỮU HẠN

Đặng Quốc Vương, Dular Patrick

Tóm tắt


Trong bài báo này, phương pháp miền nhỏ hữu hạn được phát triển cho mô hình của mạch từ trong máy điện. Phương pháp cho phép chia một bài toán hoàn chỉnh bao gồm các trường cục bộ và toàn cục thành các bài toán nhỏ có kích thước nhỏ hơn với các lưới độc lập. Do đó, các mô hình nhỏ có thể được thực hiện từ bài toán 1-D đến 2-D đến 3-D, từ bài toán tuyến tính đến bài toán phi tuyến mà không phụ thuộc vào lưới của các bài toán nhỏ trước đó.  Các bài toán nhỏ được ràng buộc thông qua các điều kiện biên và điều kiện liên kết bề mặt. Mỗi một bài toán nhỏ được giải trên miền và lưới riêng của nó mà không ảnh hưởng tới miền khác hoặc trước đó, điều này giúp cho việc chia lưới thuận lơi hơn cũng như làm tăng hiệu quả tính toán cho cẳ các đại lượng trường cục bộ và trường toàn cục. Sau đó, nghiệm của bài toán hoàn chỉnh được xác định như là tập hợp nghiệm của các bài toán nhỏ thông qua phương pháp xếp chồng nghiệm.