Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LUỒNG GIAO THÔNG TRÊN MỘT TUYẾN PHỐ, SỬ DỤNG MATHLAB TÍNH MẬT ĐỘ PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Lại Văn Trung, Hoàng Phương Khánh, Quách Mai Liên

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, các bài toán về giao thông được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm  nghiên cứu. Việc tìm mật độ giao thông tại một thời điểm giúp ta dự báo được có xảy ra tắc nghẽn giao thông không. Vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua việc giải bài toán phương trình luồng giao thông. Bài báo trình bày mô hình toán học cho hiện tượng xe lưu thông trên một tuyến phố thông qua phương trình luồng giao thông. Các tham số mô tả chuyển động của các phương tiện giao thông gồm tham số mô tả mật độ; tham số mô tả vận tốc; tham số mô tả lưu lượng xe. Bằng cách sử dụng phương pháp sai phân phương trình đạo hàm riêng, bài báo giải quyết một bài toán cụ thể cho phương trình luồng giao thông trên một tuyến phố.

Toàn văn: PDF