Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ BUỒNG CỘNG HƯỞNG CHO LASER RẮN Nd:GLASS ĐƯỢC BƠM BẰNG LASER DIODE

Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thế Tân, Trịnh Thị Lình, Nguyễn Viết Hoằng

Tóm tắt


Chúng tôi trình bày các kết quả trong việc nghiên cứu, thiết kế tối ưu buồng cộng hưởng laser rắn Nd:glass được bơm bằng laser diode. Các nghiên cứu được tính toán nhờ sử dụng mô hình ma trận truyền chùm Gauss ABCD trong buồng cộng hưởng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của vị trí gương cầu, góc gấp gương cầu và độ dài các cánh lên kích thước chùm Gauss (kích thước thước mode laser) cũng như sự hoạt động ổn định của laser. Các thiết kế buồng cộng hưởng cho laser Nd:glass được bơm bằng laser diode được thảo luận cho cấu hình buồng cộng hưởng hình chữ Z.

Toàn văn: PDF