Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC TÀY HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN TRONG TIẾP CẬN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA HỘ

Nguyễn Thị Gấm, Lương Thị A Lúa

Tóm tắt


Mục tiêu của bài báo này nhằm đánh giá  thực trạng vai trò của phụ nữ dân tộc Tày trong tiếp cận và quản lý nguồn lực của hộ. 375 mẫu nghiên cứu đã được điều tra tại  Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn. Phương pháp phân thích thống kê mô tả và phương pháp so sánh được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận, quản lý vốn của hộ, tiếp cận khoa học kỹ thuật và tiếp cận thông tin. Người phụ nữ dân tộc Tày ở Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn đã cùng với chồng ra các quyết định liên quan tới quản lý và sử dụng các nguồn vốn của hộ.  Về tiếp cận khoa học kỹ thuật, chị em được tham gia vào hết các khóa tập huấn liên quan tới kiến thức về giới, phát triển kinh tế hộ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng và phòng trừ dịch bệnh.  Về tiếp cận thông tin, chị em tiếp cận nguồn thông tin chủ yếu từ các đoàn thể, người thân và chợ. Từ kết quả nghiên cứu này, một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của phụ nữ Tày trong tiếp cận và quản lý nguồn lực của hộ  đã được  đề xuất.

Toàn văn: PDF