Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC TẬP LUYỆN MÔN AEROBIC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đào Thị Hoa Quỳnh

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn tọa đàm, quan sát sư phạm và thống kê toán học để đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc tập luyện môn Aerobic của sinh viên không chuyên Thể dục Thể thao Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Kết quả điều tra cho thấy, số lượng sinh viên đạt tỉ lệ giỏi chưa cao, số sinh viên đạt loại trung bình chiếm đa số. Đặc biệt là số sinh viên tham gia ngoại khóa thường xuyên chiếm tỉ lệ còn quá thấp. Đồng thời đề tài cũng tìm ra được 7 yếu tố ảnh hưởng tới việc tập luyện môn Aerobic của sinh viên. Đây là cơ sở cho việc đề ra các giải pháp cho các nghiên cứu tiếp theo.


Toàn văn: PDF