Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Văn Đức

Tóm tắt


Kinh tế tư nhân  là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế tư nhân là một vấn đề tất yếu, có tính chiến lược trong quá trình xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, kinh tế tư nhân của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, phát huy được những tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân của tỉnh phát triển bền vững, hiệu quả cần phải có những chủ trương và giải pháp cụ thể.


Toàn văn: PDF