Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỈNH LAO CAI

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thị Vân, La Quý Dương

Tóm tắt


Trên cơ sở lý thuyết cơ chế, chính sách về thu hút và sử dụng vốn đầu tư, nhóm tác giả đã thu thập nguồn số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp qua điều tra phỏng vấn (bảng phiếu hỏi in sẵn) tại tỉnh Lào Cai và số liệu đã được xử lý qua phần mềm Excel trên máy tính với các phương pháp nghiên cứu cụ thể như thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh để phân tích đánh giá thực trạng cơ chế chính sách và hỗ trợ từ phía tỉnh Láo Cai về thu hút vốn đầu tư. Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép đầu tư,khả năng thu hút và sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Lào Cai. Từ cơ chế, chính sách và hoạt động hỗ trợ của tỉnh đã thu hút nhiều NĐT/DN với hàng ngàn tỷ đồng đã được đầu tư trên địa bàn góp phần tạo nên một diện mạo mới, tăng thu ngân sách và đang từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân Lao Cai. Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Từ đó nhóm tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm thu hút, sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lào Cai.

Toàn văn: PDF