Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Đào Thị Hoa Quỳnh, Nguyễn Văn Dũng

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn tọa đàm và thống kê toán học để đánh giá thực trạng phong trào Thể dục Thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên các mặt: Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao cho mọi người; Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao trường học và thực trạng phong trào các môn Thể thao dân tộc. Kết quả điều tra thực trạng cho thấy: Thể dục Thể thao quần chúng phát triển mạnh nhưng chưa đồng đều, tập trung chủ yếu ở thành phố và  thị xã; Thể dục Thể thao trường học tuy đã tiến bộ nhiều trong những năm gần đây nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu làm nền tảng cho Thể thao thành tích cao. Như vậy, kết quả nghiên cứu này là một trong những căn cứ quan trọng để đưa ra những biện pháp, giải pháp phát triển phong trào Thể dục Thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF