Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRUYỀN DẠY LÀN ĐIỆU HÁT THEN TÀY TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Xuân Tùng

Tóm tắt


TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục nhằm lưu bảo tồn giá trị ngôn ngữ, văn học và giá trị văn hoá ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận để phân tích, tổng hợp tài liệu về đặc điểm ngôn ngữ, văn học và văn hoá của lời Then Tày; phương pháp điều tra khảo sát và thực nghiệm sư phạm sử dụng để nghiên cứu thực trạng và giải pháp truyền dạy làn điệu hát Then trong môi trường giáo dục. Kết quả: Khái quát về làn điệu hát Then Tày, nêu thực trạng và đề xuất một số hình thức truyền dạy hát Then  trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Kết luận: Truyền dạy làn điệu hát Then trong môi trường giáo dục là cần thiết và hiệu quả, mang lại giá trị vững bền cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ. văn học, nghệ thuật, bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

 


Toàn văn: PDF