Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỪ KHỞI NGHĨA BẮC SƠN ĐẾN CĂN CỨ ĐỊA BẮC SƠN - VÕ NHAI

Bùi Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có vai trò quan trọng của các căn cứ địa cách mạng. Bắc Sơn - Võ Nhai là căn cứ địa đầu tiên được hình thành trong thời kì vận động giải phóng dân tộc 1939-1945. Được hình thành dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, trong đó cơ sở thực tiễn là từ những thành quả của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (tháng 9/1940). Nó đã đặt tiền đề cho sự hình thành và phát triển của căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Bài viết tập trung làm rõ mối liên hệ giữa cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn với sự hình thành căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.


Toàn văn: PDF