Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn, Khuất Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hải Long

Tóm tắt


Nghiên cứu được triển khai trong năm 2018 nhằm mục đích đánh giá tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đồng thời phân tích và đề xuất các mô hình sinh kế và sáng kiến thích ứng với BĐKH. Phương pháp luận gồm nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phỏng vấn, thảo luận nhóm với đại diện của phòng nông nghiệp huyện và đại diện người dân thuộc 3 xã của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Kết quả cho thấy, Văn Bàn chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi tác động của BĐKH, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Ngoài việc phân tích các sáng kiến và hoạt động thích ứng BĐKH tại địa phương, đề tài đã đưa ra đề xuất áp dụng 5 mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của địa bàn nghiên cứu và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự. Đồng thời, các hướng nghiên cứu tương lai được đề cập trong bài.


Toàn văn: PDF