Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG

Hứa Thị Minh Hồng

Tóm tắt


Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia OCOP (mỗi xã một sản phẩm) xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Bài viết sử dụng một số phương pháp nghiên cứu: Phân tích; Thu thập, xử lý dữ liệu… Với việc xác định trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF