Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Tân Tiến, Bùi Thanh Thủy, Đỗ Phạm Thủy Vân, Đào Thị Thu Hoài, Đinh Mạnh Hùng, Vừ Thị Bích Thiều, Đồng Thị Thùy Linh

Tóm tắt


Đội ngũ giảng viên là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.  Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới luôn là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của Nhà trường. Nghiên cứu này đánh giá được thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả, với thiết kế cắt ngang. Kết quả nghiên cứu: Đánh giá được thực trạng, mức độ hài lòng của giảng viên đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên như: Phát triển triển các lĩnh vực mũi nhọn, chuyên sâu trong định hướng phát triển của Nhà trường; không ngừng nâng cao chế độ, chính sách cho giảng viên được cử đi đào tạo sau đại học; tăng cường công tác Hợp tác quốc tế.


Toàn văn: PDF