Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM 1945-1946

Nguyễn Tuấn Anh

Tóm tắt


Vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhân tố hàng đầu bảo đảm thăng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình Đảng không ngừng chăm lo xây dựng Đảng ngang tầm với Đảng cầm quyền hết lòng phụng sự tổ quốc phùng sự nhân dân. Chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng trong những ngày năm 1945-1946 đã thể hiện bản lĩnh chính trị độc lập, tự chủ sáng tạo của Đảng trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt Đảng tuyên bố tự giải tán. Những chủ  trương đó đã để lại nhiều kinh nghiệm quí báu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Toàn văn: PDF