Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ KẾT TINH PHONG CÁCH SỐNG CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đặng Thị Thúy Hoa

Tóm tắt


Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn của Người. Trong đó, nội dung về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính là một nội dung quan trọng trong Di chúc của Người. Cần, kiệm, liêm, chính là những giá trị đạo đức truyền thống cũ được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, nâng lên một tầm cao mới. Những giá trị đạo đức ấy được đúc kết trong Di chúc thành phong cách sống của Hồ Chí Minh. Cần thiết phải phát huy giá trị của phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở những nội dung: nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những nội dung của phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn liền việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò nêu gương về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Toàn văn: PDF