Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH THÁI NGUYÊN

Phạm Thị Minh Nguyệt, Dương Thu Hà, Nông Thị Phương Thu, Nguyễn Thị Thanh Thắm

Tóm tắt


Phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp Việt Nam nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Thái Nguyên là tỉnh trung tâm của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phong phú để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, để ngành này phát triển bền vững, ngoài tiến bộ khoa học công nghệ thì nguồn nhân lực đủ khả năng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là một yếu tố quan trọng. Bài viết đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực ở Thái Nguyên và đề xuất một số giải pháp để tăng số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao.