Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa

Tóm tắt


Kĩ năng nói thường được coi là một trong những kĩ năng khó nhất của việc học ngôn ngữ. Thật không dễ dàng để người học ngoại ngữ có thể nói tốt vì vậy mục đích của nghiên cứu này là để tìm ra hiệu quả của việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Đối tượng nghiên cứu là 60 sinh viên thuộc trường Đại học Nông Lâm. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm, câu hỏi điều tra, bài kiểm tra trước và bài kiểm tra sau là công cụ chính để thu thập dữ liệu. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa điểm số trung bình của sinh viên của 2 nhóm trong bài kiểm tra trước khi bắt đầu khoá học. Kết quả của bài kiểm tra cuối khoá học chứng minh rằng sinh viên của nhóm sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong học kĩ năng nói có điểm số cao hơn những sinh viên ở nhóm giảng dạy theo phương pháp truyền thống. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị và tác giả cũng hi vọng rằng nghiên cứu này sẽ giúp sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên nâng cao khả năng nói tiếng Anh.