Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC DIỄN ĐÀN XÃ HỘI TRÊN FACEBOOK CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Ngô Thu Huyền

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, giới trẻ bao gồm cả sinh viên đã phát triển cách dùng ngôn ngữ trên các mạng xã hội như Facebook theo cách riêng của mình, trong đó, việc sử dụng tiếng Anh trong các đăng tải trên mạng xã hội đã trở thành một phần giao tiếp của họ và cũng là một thực tế mới khá thú vị. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu đề cập đến hiện tượng này. Bài báo này nghiên cứu việc sử dụng tiếng Anh của sinh viên trong các diễn đàn xã hội trên Facebook của trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; đồng thời tìm hiểu quan điểm của sinh viên về việc tiếng Anh được sử dụng trên các mạng xã hội. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng phân tích chất lượng sử dụng tiếng Anh của sinh viên và đưa ra những thảo luận có thể đem lại những cái nhìn sâu sắc hơn về hiện tượng này. Bài báo hi vọng sẽ khơi gợi cho những nghiên cứu có hệ thống hơn về việc sử dụng tiếng Anh trên các diễn đàn xã hội của Việt Nam như một hiện tượng ngôn ngữ và xã hội.