Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 1 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG

Trần Thị Thu Trang

Tóm tắt


Các khóa học phiên dịch đóng vai trò quan trọng trong nhiều chương trình đào tạo ở các trường đại học Việt Nam; tuy nhiên, có rất ít các tài liệu và nghiên cứu về lĩnh vực này. Tác giả đã thực hiện một nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu khóa học phiên dịch được thiết kế và giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ như thế nào. Tác giả so sánh và phân tích đề cương của khóa học với bài kiểm tra chuẩn quốc tế NAATI, sử dụng bảng câu hỏi và dự giờ giáo viên để thu thập dữ liệu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy sự không tương thích giữa tầm quan trọng của khóa học với các chuẩn của NAATI và phương pháp lên lớp của giảng viên. Các giảng viên chưa trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết của môn học. Tác giả đồng thời đề xuất một số hoạt động áp dụng trong lớp học khi giảng dạy môn học này.