Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan

Tóm tắt


Nội dung giáo dục pháp luật về quyền công dân là một nội dung quan trọng trong Chương trình môn học Giáo dục công dân hiện hành. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố, trong đó môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật ở bậc Trung học phổ thông cũng coi đây là một nội dung giáo dục trọng tâm bên cạnh những bổ sung thiết thực khác về pháp luật dân sự, lao động, hình sự… Những điểm kế thừa về nội dung giáo dục về quyền công dân trong chương trình này được đánh giá là khả thi và phù hợp với xu thế. Vì vậy, chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa nội dung giáo dục về quyền công dân cho chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật. Bài viết sẽ tập trung làm rõ những nội dung cần bổ sung trong chương trình và đề xuất một vài giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa giáo dục nội dung này cho sinh viên.

Toàn văn: PDF