Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP ICT TRONG XU THẾ 4.0

Vũ Chiến Thắng, Đỗ Đình Cường, Phùng Trung Nghĩa

Tóm tắt


Trong báo cáo này, chúng tôi tập trung thảo luận, phân tích những cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực nhóm ngành Điện tử, từ đó tập trung tìm ra các giải pháp trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Một số kết quả thực tế đạt được trong quá trình tổ chức hoạt động đào tạo tại Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông – Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông cũng được trình bày, phân tích và đánh giá nhằm đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo tại đơn vị.

Toàn văn: PDF