Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Nụ

Tóm tắt


Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc và đất nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức triển khai đưa giáo dục chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nói chung và chủ quyền biển, đảo nói riêng vào trong chương trình dạy học, trong đó nhấn mạnh tích hợp, lồng ghép nội dung kiến thức này vào trong các môn học. Tỉnh Lạng Sơn hiện có đường biên giới quốc gia chiều dài 231,74 km tiếp giáp với Trung Quốc, vì vậy việc giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Môn Địa lí nói chung và Địa lí 12 nói riêng có nhiều điều kiện thuận lợi để giảng dạy nội dung kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Báo cáo này đề cập đến các kết quả nghiên cứu chủ yếu sau: Đặc điểm chương trình sách giáo khoa Địa lí 12 và khả năng tích hợp nội dung kiến thức chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Xác định những yêu cầu phải thực hiện và đề xuất một số biện pháp sư phạm trong việc tích hợp nội dung kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong dạy học Địa lí 12 tại tỉnh Lạng Sơn.

Toàn văn: PDF