Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC” THEO CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đỗ Huy Khôi

Tóm tắt


Bài báo đưa ra phương pháp: Thiết kế phương án dạy học phần kiến thức “Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực” thuộc chương “Cân bằng và chuyển động của vật rắn” theo hướng phát triển các hoạt động nhận thức tích cực, tự lực của học sinh. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học vật lý ở trường phổ thông, cần tổ chức tiến trình dạy học cho học sinh có khả năng tự chủ trong việc tiếp thu kiến thức, tự lập luận, tư duy, tìm tòi giải quyết vấn đề trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. Bài báo góp phần đổi mới phương pháp dạy học tại trường phổ thông, khắc phục phương pháp dạy học thụ động.

Toàn văn: PDF