Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Danh Nam

Tóm tắt


Bài viết trình bày quy trình phát triển chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng của các trường đại học ứng dụng Hà Lan và các điều kiện để thực hiện chương trình như tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và mối quan hệ với công giới. Đây là kết quả các hoạt động hỗ trợ 8 trường đại học của Việt Nam phát triển chương trình đào tạo thuộc Dự án phát triển giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Dự án POHE) từ năm 2005 đến năm 2015. Kết quả nghiên cứu của Dự án tiếp tục được áp dụng và lan tỏa đến các trường đại học trong cả nước. Bài viết tóm lược một số kết quả chủ yếu trong việc triển khai phát triển chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, thực tế tại doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Toàn văn: PDF